4 loại báo cáo tài chính cần phải biết là gì

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về thu nhập, chi phí, tài sản, dòng tiền và nợ của doanh nghiệp để đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán

Định nghĩa

Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán, giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình.

Bảng cân đối kế toán thường được biểu diễn dưới dạng một bảng tổng hợp các tài khoản thuộc các nhóm tài khoản quan trọng như tài sản, nguồn vốn và nợ phải trả.

Bảng cân đối kế toán có thể giúp doanh nghiệp xác định được các yếu tố quan trọng như sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, sự thành lập và sử dụng vốn, cũng như khả năng thanh toán nợ phải trả.

Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược và kế hoạch tài chính phù hợp.

Ý nghĩa

Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong việc định giá tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nó giúp cho các nhà đầu tư, cổ đông và người quản lý có được cái nhìn tổng quan về khả năng sinh lời và thanh toán của doanh nghiệp.

 • Định giá tài sản: Bảng cân đối kế toán cho phép doanh nghiệp biết được giá trị tổng cộng của tài sản hiện có, từ đó giúp định giá chính xác các tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Cân đối giữa tài sản và nguồn vốn: Bảng cân đối kế toán giúp kiểm soát sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp. Nếu tài sản của doanh nghiệp vượt quá nguồn vốn, điều này có thể gây ra sự thiếu hụt vốn và khả năng thanh toán nợ phải trả.
 • Đánh giá khả năng thanh toán: Bảng cân đối kế toán cho phép xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp thông qua việc so sánh giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả.
Bảng cân đối kế toán

Cách đọc hiểu

Để hiểu và phân tích bảng cân đối kế toán, bạn cần chú ý đến các khía cạnh sau:

 • Nội dung bảng: Bảng cân đối kế toán thường được chia thành các phần như tài sản, nguồn vốn và nợ phải trả. Bạn cần xem xét từng phần riêng biệt để hiểu rõ hơn về mỗi thành phần của bảng.
 • So sánh dữ liệu: Bạn nên so sánh dữ liệu của các bảng cân đối kế toán trong các giai đoạn thời gian khác nhau để nhận ra sự thay đổi và xu hướng của tài chính doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ phần trăm: Bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm của từng khoản trong bảng để hiểu rõ hơn về sự phân bổ và tương quan giữa các khoản.
 • Phân tích biến động: Bạn có thể phân tích sự biến động của từng khoản theo thời gian để xác định xu hướng và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ minh họa

Ví dụ bảng cân đối kế toán

Trong ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét:

 • Tổng giá trị của tài sản của công ty ABC là 250 triệu VNĐ.
 • Tổng nguồn vốn là 250 triệu VNĐ (bao gồm vốn điều lệ và lợi nhuận).
 • Công ty ABC có tỷ lệ tiền mặt so với tổng tài sản là 20% (50 triệu VNĐ / 250 triệu VNĐ).
 • Nợ ngắn hạn chiếm 20% tổng nguồn vốn (50 triệu VNĐ / 250 triệu VNĐ).
 • Nợ dài hạn chiếm 40% tổng nguồn vốn (100 triệu VNĐ / 250 triệu VNĐ).

Chúng ta có thể nhận thấy rằng công ty ABC có một tỷ lệ tiền mặt khá cao so với tổng tài sản, điều này có thể làm gia tăng rủi ro về việc thanh toán các khoản nợ.

Đồng thời, tỷ lệ nợ dài hạn cũng khá cao so với tổng nguồn vốn, điều này có thể cho thấy công ty đang sử dụng quá nhiều nguồn vốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Định nghĩa

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tài liệu tổng hợp các thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo này thường được công bố hàng quý hoặc hàng năm và cung cấp thông tin về doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả, v.v.

Ý nghĩa

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất và tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

Dựa trên thông tin trong báo cáo này, các nhà quản lý có thể:

Đánh giá hiệu quả kinh doanh:

 • Báo cáo kết quả hoạt động cung cấp thông tin về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số hiệu suất khác để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các nhà quản lý có thể so sánh các số liệu trong báo cáo với các mục tiêu đã đề ra để xác định xem doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không.

Xác định điểm mạnh và điểm yếu:

 • Bằng cách phân tích các con số trong báo cáo, các nhà quản lý có thể xác định các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
 • Ví dụ, nếu doanh thu tăng trong khi lợi nhuận giảm, có thể cho thấy chi phí sản xuất hoặc chi phí hoạt động đã tăng cao.

Đưa ra quyết định chiến lược:

 • Dựa trên thông tin trong báo cáo, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định chiến lược để cải thiện hiệu suất và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Ví dụ, nếu lợi nhuận không đạt được mục tiêu, các biện pháp như cắt giảm chi phí, tăng cường tiếp thị hoặc phát triển sản phẩm mới có thể được áp dụng.

Cách đọc hiểu

Để hiểu và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, cần lưu ý các điểm sau:

Xem xét các con số chính:

 • Bắt đầu bằng việc xem xét các con số chính trong báo cáo như doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng.
 • Đây là những chỉ số quan trọng để xác định hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

So sánh với các chuẩn mực:

 • So sánh các con số trong báo cáo với các chuẩn mực ngành hoặc các mục tiêu đã đề ra để xác định xem doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không.
 • Ví dụ, so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp với tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình trong ngành để biết xem doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh hay không.

Phân tích xu hướng:

 • Phân tích xu hướng của các con số trong báo cáo để xác định xem doanh nghiệp có phát triển hay suy thoái.
 • Ví dụ, nếu lợi nhuận liên tục giảm trong hai năm liên tiếp, có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Kiểm tra các biến đổi:

 • Kiểm tra các biến đổi về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu để xem xét sự thay đổi trong cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
 • Ví dụ, nếu tỷ lệ vốn chủ sở hữu giảm và tỷ lệ vay ngày càng cao, có thể cho thấy rằng doanh nghiệp gặp rủi ro tài chính.

Ví dụ minh họa

Để minh họa cách đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hãy xem xét ví dụ sau:

Doanh nghiệp ABC là một công ty sản xuất hàng gia dụng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho quý III/2023 của công ty cho thấy:

 • Doanh thu: 100 tỷ VND
 • Lợi nhuận gộp: 30 tỷ VND
 • Lợi nhuận ròng: 10 tỷ VND
 • So sánh với cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận sự tăng trưởng 20% trong doanh thu và 10% trong lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 5% so với cùng kỳ.

Phân tích xu hướng cho thấy công ty ABC đã có sự phát triển tích cực trong việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp trong hai quý liên tiếp.

Tuy nhiên, việc giảm lợi nhuận ròng có thể cho thấy rằng công ty gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí hoặc gặp rủi ro khác.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty ABC đã giảm từ 40% xuống còn 35%, trong khi tỷ lệ vay đã tăng từ 60% lên 65%.

Điều này có thể cho thấy rằng công ty đã sử dụng nguồn vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Dựa trên thông tin từ báo cáo, các nhà quản lý công ty ABC có thể xem xét việc tăng cường quản lý chi phí để cải thiện lợi nhuận ròng và điều chỉnh cấu trúc tài chính để giảm rủi ro.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Định nghĩa

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hay còn gọi là báo cáo tiền mặt, là một phần quan trọng của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.

Nó cung cấp thông tin về các luồng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người đọc hiểu rõ hơn về nguồn gốc và việc sử dụng tiền mặt của doanh nghiệp.

Ý nghĩa

Đánh giá khả năng sinh lời:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho phép người đọc đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Nếu luồng tiền mặt đi vào từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, điều này cho thấy doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình.

Phân tích khả năng thanh toán:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người đọc hiểu khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp có luồng tiền mặt ra lớn hơn luồng tiền mặt vào, điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Theo dõi sự thay đổi vốn:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người đọc theo dõi sự thay đổi vốn của doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp có luồng tiền mặt vào từ vốn vay hoặc phát hành cổ phiếu, điều này có thể cho thấy doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng hoặc đầu tư vào dự án mới.

Phát hiện sự lãng phí:

 • Bằng cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người đọc có thể phát hiện các khoản chi không cần thiết hoặc sự lãng phí trong việc sử dụng tiền mặt của doanh nghiệp.

Cách đọc hiểu

Để đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách hiệu quả, bạn cần nắm vững các phần chính trong báo cáo này.

Dưới đây là các phần quan trọng trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:

 • Phần này cho biết số tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Nếu con số này âm, điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp không có khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh.

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư:

 • Phần này cho biết số tiền doanh nghiệp chi trả cho hoạt động đầu tư, ví dụ như mua sắm tài sản cố định hay tham gia vào các dự án mới.
 • Nếu con số này âm, điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp không có khả năng đầu tư hoặc đã bán bớt tài sản.

Luồng tiền từ hoạt động tài chính:

 • Phần này cho biết số tiền doanh nghiệp thu được hoặc chi trả từ hoạt động tài chính, ví dụ như vay vốn từ ngân hàng hoặc trả cổ tức cho cổ đông.
 • Nếu con số này âm, điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp đang phải trả nợ hoặc chi trả lãi vay cao.

Thay đổi tổng tiền và các tương đương tiền mặt:

 • Phần này cho biết sự thay đổi tổng tiền và các tương đương tiền mặt của doanh nghiệp từ đầu kỳ đến cuối kỳ.
 • Nếu con số này âm, điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì dòng tiền mặt.

Ví dụ minh họa

Luồng tiền

Năm 1

Năm 2

Luồng tiền từ kinh doanh

100,000

150,000

Luồng tiền từ đầu tư

-50,000

-30,000

Luồng tiền từ tài chính

-20,000

-25,000

Thay đổi tổng tiền mặt

30,000

95,000

Doanh nghiệp ABC có luồng tiền từ kinh doanh gia tăng từ năm 1 sang năm 2, điều này cho thấy doanh nghiệp đã gia tăng khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đã giảm đi trong cả hai năm, điều này có thể cho thấy doanh nghiệp đã giảm việc đầu tư và có khả năng phải trả nợ.

Với sự thay đổi tổng tiền mặt là 30,000 vào năm 1 và 95,000 vào năm 2, điều này cho thấy doanh nghiệp ABC đã có sự gia tăng về tổng tiền và các tương đương tiền mặt trong khoảng thời gian này.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Định nghĩa

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính.

Nó được coi là một cầu nối giữa số liệu tài chính và người đọc báo cáo.

Bản thuyết minh bao gồm các thông tin mô tả, giải thích và phân tích chi tiết về các con số trong báo cáo tài chính.

Nó giúp người đọc hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và tác động của các sự kiện, giao dịch đến doanh nghiệp.

Ý nghĩa

Bản thuyết minh báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của một doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ý nghĩa của bản thuyết minh báo cáo tài chính:

Giúp hiểu rõ hơn về thông tin trong báo cáo tài chính:

Cung cấp thông tin phân tích về hiệu quả hoạt động kinh doanh:

 • Bản thuyết minh cho phép người đọc hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và biên lợi nhuận.
 • Thông qua việc phân tích các chỉ số này, người đọc có thể đánh giá được khả năng sinh lời và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Tạo niềm tin và tin tưởng từ phía các bên liên quan:

 • Bản thuyết minh cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch về hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.
 • Điều này giúp tăng cường niềm tin và tin tưởng từ phía các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Cách đọc hiểu

Để đọc hiểu một bản thuyết minh báo cáo tài chính, người đọc cần có kiến thức cơ bản về kế toán và tài chính.

Dưới đây là một số gợi ý để đọc hiểu và phân tích một bản thuyết minh:

Đọc theo trình tự:

 • Đầu tiên, hãy đọc từ đầu đến cuối để có cái nhìn tổng quan về thông tin được trình bày trong bản thuyết minh.
 • Sau đó, hãy quay lại từng phần để hiểu chi tiết hơn về từng khoản số và thông tin.

Chú ý đến các mục tiêu và nguyên tắc kế toán:

 • Bản thuyết minh thường liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc kế toán nhất định.
 • Hãy chú ý đến việc giải thích các nguyên tắc này và xem liệu công ty có tuân thủ các nguyên tắc kế toán hay không.

Phân tích các chỉ số:

 • Hãy xem xét sự biến động của các chỉ số quan trọng như lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và biên lợi nhuận.
 • So sánh các con số này với các năm trước để hiểu rõ hơn về xu hướng và hiệu quả hoạt động của công ty.

Ví dụ minh họa

Công ty ABC là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng điện tử.

Dưới đây là một số thông tin được trình bày trong bản thuyết minh báo cáo tài chính của công ty ABC:

Tình hình hoạt động kinh doanh:

 • Bản thuyết minh cho biết công ty ABC đã có một năm kinh doanh thành công với doanh thu tăng 10% so với năm trước.
 • Bản thuyết minh cũng giải thích rằng việc gia tăng doanh thu là nhờ vào việc mở rộng vào các thị trường mới.

Hiệu quả hoạt động:

 • Bản thuyết minh phân tích lợi nhuận của công ty ABC trong năm vừa qua.
 • Nó cho biết rằng tỷ suất sinh lời của công ty đã tăng lên 15% so với năm trước.
 • Điều này cho thấy công ty đã có sự cải thiện về hiệu quả hoạt động.

Tình hình tài chính:

 • Bản thuyết minh cung cấp thông tin về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty ABC.
 • Nó cho biết công ty đã có sự gia tăng về tổng tài sản nhờ vào việc mua lại một công ty con khác.
 • Tuy nhiên, công ty ABC cũng phải gánh chịu một khoản nợ lớn sau giao dịch này.

Sự kiện và giao dịch quan trọng:

 • Bản thuyết minh giải thích về sự kiện và giao dịch quan trọng trong năm, ví dụ như việc hợp nhất với một công ty khác hoặc việc ra mắt sản phẩm mới.
 • Điều này giúp người đọc hiểu rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty ABC.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.