Chức năng nhiệm vụ các loại hình kế toán trong doanh nghiệp

Các loại hình kế toán trong doanh nghiệp

Các loại hình kế toán trong doanh nghiệp để làm gì

Các loại hình kế toán trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát tài sản, nguồn lực và hoạt động tài chính của mình một cách hiệu quả hơn

Kế toán chi phí

Kế toán chi phí

Chức năng

Quản lý chi phí sản xuất

 • Kế toán chi phí giúp theo dõi và kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
 • Bằng cách thu thập thông tin về các khoản chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, kế toán chi phí giúp xác định giá thành sản phẩm và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất sản xuất và giảm thiểu chi phí.

Phân tích lợi nhuận theo sản phẩm

 • Một chức năng quan trọng của kế toán chi phí là phân tích lợi nhuận theo từng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Bằng cách tính toán chi phí sản xuất, kế toán chi phí có thể xác định mức lợi nhuận của từng sản phẩm hoặc dịch vụ và đưa ra các quyết định về việc tối ưu hóa công suất sản xuất hay tăng giá sản phẩm để tăng lợi nhuận.

Dự báo và lập kế hoạch ngân sách

 • Kế toán chi phí cũng có vai trò trong việc dự báo và lập kế hoạch ngân sách cho doanh nghiệp.
 • Dựa trên dữ liệu về chi phí hiện tại và xu hướng tăng trưởng, kế toán chi phí có thể đưa ra dự báo về chi phí tương lai và giúp doanh nghiệp lập kế hoạch ngân sách hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả hoạt động

 • Kế toán chi phí cung cấp thông tin giúp đánh giá hiệu suất hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Bằng cách so sánh kết quả thực tế với mục tiêu đã đặt ra và các tiêu chuẩn hiệu suất, kế toán chi phí cho phép xác định các vấn đề và mắt xích yếu trong quy trình sản xuất và kinh doanh.

Nhiệm vụ

Thu thập dữ liệu chi phí

 • Một trong những nhiệm vụ chính của kế toán chi phí là thu thập dữ liệu về các khoản chi phí liên quan đến sản xuất, bán hàng và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kế toán chi phí thu thập thông tin từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp để có cái nhìn tổng quan về chi phí và hiệu quả hoạt động.

Phân loại và ghi nhận chi phí

 • Sau khi thu thập dữ liệu, kế toán chi phí tiến hành phân loại và ghi nhận các khoản chi phí theo các danh mục tương ứng.
 • Việc này giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu một cách có hệ thống và tiện lợi cho việc xem xét và báo cáo.

Tính toán giá thành sản phẩm

 • Kế toán chi phí tính toán giá thành sản phẩm bằng cách áp dụng các phương pháp tính toán như ABC (Activity-Based Costing) hay TSC (Total Standard Cost).
 • Việc tính toán giá thành sản phẩm giúp xác định lợi nhuận từ từng sản phẩm và đưa ra quyết định về việc tăng giá hoặc cải thiện hiệu suất sản xuất.

Báo cáo và phân tích thông tin chi phí

 • Kế toán chi phí có nhiệm vụ báo cáo các thông tin liên quan đến chi phí cho các bộ phận và người quản lý trong doanh nghiệp.
 • Bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích, kế toán chi phí có thể cung cấp thông tin hữu ích để giúp người quản lý đưa ra các quyết định quan trọng.
Kế toán công nợ

Kế toán công nợ

Chức năng

Ghi nhận và kiểm soát các khoản phải thu

 • Kế toán công nợ có trách nhiệm ghi nhận và kiểm soát các khoản phải thu của doanh nghiệp.
 • Điều này bao gồm việc theo dõi các hợp đồng, ghi nhận các khoản phải thu từ khách hàng và quản lý các khoản phải thu chưa thanh toán.

Xác định và quản lý rủi ro

 • Kế toán công nợ cũng có vai trò quan trọng trong việc xác định và quản lý rủi ro liên quan đến các khoản phải thu của doanh nghiệp.
 • Kế toán công nợ phải đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu, đồng thời đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

Tối ưu quy trình thu chi

 • Kế toán công nợ cũng có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình thu chi của doanh nghiệp.
 • Bằng cách liên kết với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, kế toán công nợ giúp đưa ra các phương án thanh toán linh hoạt, giảm thiểu chi phí và tối đa hoá lợi ích cho doanh nghiệp.

Nhiệm vụ

Theo dõi và phân loại các khoản phải thu

 • Một trong những nhiệm vụ chính của kế toán công nợ là theo dõi và phân loại các khoản phải thu theo từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.
 • Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình công nợ và thu chi, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Thực hiện các biện pháp thu hồi nợ

 • Kế toán công nợ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp thu hồi nợ khi khách hàng không thanh toán đúng hạn hoặc không thanh toán đầy đủ.
 • Điều này bao gồm việc liên lạc với khách hàng, thỏa thuận các biện pháp thanh toán linh hoạt và theo dõi quá trình thu hồi.

Đối chiếu và xác nhận số liệu

 • Kế toán công nợ cũng có trách nhiệm đối chiếu và xác nhận số liệu với các bộ phận liên quan, như bộ phận bán hàng hay bộ phận sản xuất.
 • Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin kế toán.

Chuẩn bị báo cáo tài chính

 • Kế toán công nợ cần chuẩn bị báo cáo tài chính liên quan đến các khoản phải thu và các khoản nợ.
 • Báo cáo này không chỉ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính mà còn giúp cung cấp thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh.
Kế toán doanh thu

Kế toán doanh thu

Chức năng

Ghi nhận doanh thu:

 • Kế toán doanh thu có trách nhiệm ghi nhận các giao dịch liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp.
 • Điều này bao gồm việc theo dõi các hợp đồng bán hàng, dịch vụ hoặc hợp đồng khác để xác định số tiền được thu từ khách hàng.

Xác định giá trị doanh thu:

 • Kế toán doanh thu phải xác định giá trị thực tế của doanh thu dựa trên các quy định kế toán hiện hành.
 • Điều này đảm bảo rằng số liệu được ghi nhận chính xác và đáng tin cậy.

Phân loại doanh thu:

 • Kế toán doanh thu phải phân loại các khoản thu nhập theo các loại khác nhau như doanh thu từ bán hàng, dịch vụ, hoặc các nguồn khác.
 • Điều này giúp công ty có cái nhìn tổng quan về nguồn gốc và tính chất của doanh thu.

Phân tích và báo cáo:

 • Kế toán doanh thu phải thực hiện phân tích và báo cáo về các chỉ số liên quan đến doanh thu, bao gồm tỷ suất lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu, và so sánh với các mục tiêu kinh doanh.
 • Thông tin này giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược và điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Nhiệm vụ

Kiểm soát và giám sát:

 • Kế toán doanh thu phải kiểm soát và giám sát quá trình ghi nhận doanh thu để đảm bảo tính xác thực và minh bạch.
 • Họ phải theo dõi các giao dịch, xác minh tính hợp lý của các hợp đồng và kiểm tra tính chính xác của thông tin được ghi nhận.

Liên lạc với khách hàng:

 • Kế toán doanh thu thường phải liên lạc với khách hàng để xác minh thông tin liên quan đến giao dịch bán hàng hoặc dịch vụ.
 • Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra hợp đồng, xác minh thông tin thanh toán và giải quyết các thắc mắc từ khách hàng.

Tuân thủ quy định kế toán:

 • Kế toán doanh thu phải tuân thủ các quy định kế toán hiện hành khi ghi nhận và báo cáo doanh thu.
 • Điều này đảm bảo rằng công ty tuân thủ luật pháp liên quan và giữ được sự tin cậy từ phía cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Phối hợp với các bộ phận khác:

 • Kế toán doanh thu thường phải làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như kế toán công nợ, kế toán tổng hợp và bộ phận bán hàng để cung cấp thông tin liên quan đến doanh thu.
 • Điều này giúp tạo ra một hệ thống thông tin kế toán hoàn chỉnh và hiệu quả.
Kế toán kho

Kế toán kho

Chức năng

Theo dõi hàng tồn kho

 • Kế toán kho cần đảm bảo rằng dữ liệu về số lượng hàng hóa trong kho được ghi nhận chính xác và đầy đủ.
 • Việc theo dõi hàng tồn kho giúp doanh nghiệp biết được số lượng hàng tồn kho hiện có, từ đó có thể xác định được việc nhập kho và xuất kho cần thiết.
 • Xác định giá trị hàng tồn kho
 • Chức năng tiếp theo của kế toán kho là xác định giá trị hàng tồn kho. Kế toán kho cần áp dụng phương pháp tính giá tồn kho như FIFO (First In, First Out) hoặc LIFO (Last In, First Out) để xác định giá trị hàng hóa hiện có trong kho.
 • Điều này giúp doanh nghiệp biết được giá trị tài sản của hàng tồn kho và quản lý tài chính hiệu quả.

Kiểm soát và báo cáo hàng tồn kho

 • Kế toán kho cần kiểm tra hàng tồn kho định kỳ để đảm bảo rằng không có sự mất mát hoặc hỏng hóc xảy ra.
 • Ngoài ra, kế toán kho cần lập báo cáo hàng tồn kho để cung cấp thông tin về số lượng và giá trị hàng tồn kho cho các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.
 • Báo cáo hàng tồn kho giúp doanh nghiệp biết được tình hình tồn kho và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Nhiệm vụ

Xử lý các giao dịch nhập xuất hàng hóa

 • Kế toán kho phải xử lý các giao dịch nhập xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Khi có giao dịch nhập hàng, kế toán kho phải kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa để đảm bảo tính chính xác.
 • Kế toán kho cũng cần ghi nhận các chi phí liên quan đến việc nhập hàng như phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và phí dịch vụ.
 • Khi có giao dịch xuất hàng, kế toán kho phải xác nhận số lượng hàng hóa được xuất khỏi kho và tính toán giá trị xuất kho dựa trên phương pháp tính giá tồn kho đã chọn.
 • Kế toán kho cũng cần ghi nhận các chi phí liên quan đến việc xuất hàng như phí vận chuyển, bảo hiểm và thuế.

Kiểm tra và giám sát quy trình kho

 • Kế toán kho có nhiệm vụ kiểm tra và giám sát quy trình hoạt động của kho.
 • Kế toán kho cần đảm bảo rằng các biện pháp an ninh, an toàn và kiểm soát nội bộ được thực hiện đúng quy trình.
 • Kế toán kho cần kiểm tra việc sử dụng hệ thống thông tin quản lý kho để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu.

Tham gia vào quyết định chiến lược của doanh nghiệp

 • Kế toán kho không chỉ là người thực hiện công việc theo chỉ thị mà còn có thể tham gia vào việc đưa ra quyết định chiến lược của doanh nghiệp.
 • Với thông tin về tình hình hàng tồn kho, giá trị tài sản cố định và các giao dịch nhập xuất hàng hóa, kế toán kho có thể cung cấp thông tin hữu ích để giúp doanh nghiệp ra quyết định về việc mua hàng mới, thanh lý hàng hoá hay tối ưu quy trình vận chuyển.
Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Chức năng

Ghi nhận giao dịch tài chính

 • Kế toán ngân hàng ghi nhận và xử lý các giao dịch tài chính như vay mượn, thu chi, và các hoạt động liên quan đến ngân hàng.
 • Điều này đảm bảo rằng các giao dịch được ghi nhận chính xác và đầy đủ trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Quản lý ngân quỹ

 • Kế toán ngân hàng đảm bảo rằng ngân quỹ của doanh nghiệp được quản lý một cách hiệu quả.
 • Họ kiểm soát việc thu và chi tiền mặt, đảm bảo sự cân đối giữa thu chi và duy trì mức dự trữ tiền mặt hợp lý để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hàng ngày.

Kiểm soát rủi ro tài chính

 • Kế toán ngân hàng giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách theo dõi và phân tích các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và khả năng thanh toán.
 • Qua việc phân tích dữ liệu này, kế toán ngân hàng có thể đưa ra các khuyến nghị và biện pháp để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ

Chuẩn bị báo cáo tài chính

 • Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của kế toán ngân hàng là chuẩn bị báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm sự phân tích về thu nhập, chi phí, tài sản, và nợ phải trả.
 • Kế toán ngân hàng phải đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ đúng các quy định kế toán và được biên soạn một cách chính xác.

Phân tích dữ liệu tài chính

 • Kế toán ngân hàng phân tích dữ liệu tài chính để đưa ra những thông tin quan trọng cho quyết định kinh doanh.
 • Họ xem xét các chỉ số tài chính như tỷ suất sinh lời, biên lợi nhuận, và tỷ lệ khấu hao để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích này giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề tài chính và đưa ra các biện pháp cải thiện.

Hiểu về nghiệp vụ ngân hàng

 • Kế toán ngân hàng là người liên lạc trực tiếp với ngân hàng và làm việc với các bộ phận khác nhau trong ngân hàng để đảm bảo sự thông suốt trong giao dịch tài chính.
 • Họ kiểm tra sổ sách, chuẩn bị hồ sơ cho vay mượn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch ngân hàng.
 • Điều này đòi hỏi kế toán ngân hàng có kiến thức về quy định và quy trình của ngành ngân hàng.
Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định

Chức năng

Ghi nhận tài sản cố định:

 • Kế toán tài sản cố định phải ghi nhận mọi thông tin liên quan đến tài sản cố định, bao gồm giá trị, nguồn gốc, tuổi thọ, và các thông tin khác.
 • Việc ghi nhận này giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về tình trạng và giá trị của tài sản cố định.

Theo dõi sử dụng và bảo trì:

 • Kế toán tài sản cố định phải theo dõi việc sử dụng và bảo trì các tài sản cố định.
 • Điều này bao gồm việc ghi nhận các hoạt động bảo trì, sửa chữa, cải tiến và thay thế.
 • Theo dõi sử dụng và bảo trì giúp doanh nghiệp có được cái nhìn chi tiết về hiệu quả và trạng thái hoạt động của tài sản cố định.

Xác định giá trị và khấu hao:

 • Kế toán tài sản cố định phải thực hiện việc đánh giá giá trị và tính toán khấu hao hàng năm cho các tài sản cố định.
 • Điều này giúp xác định giá trị sử dụng và giảm dần giá trị của tài sản theo thời gian.
 • Xác định giá trị và khấu hao là một yếu tố quan trọng để xây dựng kế hoạch tài chính và quản lý rủi ro.

Nhiệm vụ

Ghi chép tài sản cố định:

 • Kế toán tài sản cố định phải ghi chép và theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định.
 • Điều này bao gồm việc ghi nhận các thông tin như mã số, mô tả, ngày mua, giá trị, nguồn gốc, và các thông tin khác.
 • Ghi chép tài sản cố định giúp doanh nghiệp có được dữ liệu chính xác và đầy đủ để sử dụng cho các mục đích quản lý và báo cáo.

Tính toán khấu hao:

 • Kế toán tài sản cố định phải tính toán khấu hao hàng năm cho các tài sản cố định.
 • Khấu hao là quá trình giảm dần giá trị của tài sản trong suốt thời gian sử dụng.
 • Việc tính toán khấu hao đòi hỏi kiến thức về phương pháp tính toán khấu hao, tuổi thọ của tài sản, và các yếu tố khác như giá trị thu hồi.

Kiểm soát tình trạng tài sản:

 • Kế toán tài sản cố định phải kiểm soát tình trạng và điều kiện hoạt động của các tài sản cố định.
 • Điều này bao gồm việc theo dõi việc bảo trì, sửa chữa, thay thế, và các hoạt động khác liên quan để đảm bảo rằng các tài sản luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất.

Báo cáo kết quả kinh doanh:

 • Kế toán tài sản cố định có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo kết quả kinh doanh liên quan đến các tài sản cố định.
 • Báo cáo này bao gồm thông tin về giá trị, khấu hao, và các thông số về sử dụng và hiệu quả của các tài sản cố định.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh giúp ban lãnh đạo và các bên liên quan có cái nhìn tổng quan về hiệu suất và giá trị của các tài sản cố định.
Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán

Chức năng

Ghi chép giao dịch:

 • Kế toán thanh toán ghi chép tất cả các giao dịch liên quan đến thanh toán, bao gồm việc nhập thông tin về hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi và các loại giấy tờ tài chính khác.

Chuẩn hóa và xử lý thông tin:

 • Kế toán thanh toán xử lý thông tin về các giao dịch thanh toán, rà soát và kiểm tra tính chính xác của số liệu.

Kiểm soát và phân phối nguồn tài chính:

 • Kế toán thanh toán giúp kiểm soát và phân phối nguồn tài chính của doanh nghiệp.
 • Họ đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện theo quy trình và quy định của công ty.

Báo cáo tài chính:

Nhiệm vụ

Theo dõi các khoản phải thu và phải trả:

 • Kế toán thanh toán theo dõi và ghi chép các khoản phải thu từ khách hàng và các khoản phải trả đến nhà cung cấp.
 • Điều này giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát được tình hình tài chính và quản lý tiền mặt một cách hiệu quả.

Xử lý thanh toán:

 • Kế toán thanh toán xử lý các giao dịch thanh toán, bao gồm việc chuẩn bị hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi và các loại giấy tờ tài chính khác.
 • Điều này đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện đúng thời hạn và theo quy định.

Kiểm tra số liệu:

 • Kế toán thanh toán kiểm tra tính chính xác của số liệu liên quan đến các giao dịch thanh toán, từ việc so sánh thông tin trên hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi với số liệu trong hệ thống kế toán.
Kế toán thuế

Kế toán thuế

Chức năng

Thu thập và phân tích thông tin liên quan đến thuế:

 • Kế toán thuế phải xem xét các hợp đồng, giao dịch và thông tin tài chính khác để xác định các yếu tố liên quan đến thuế, như thuế suất, mức độ miễn thuế và các quy định khác về thuế.

Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế:

 • Kế toán thuế phải chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Báo cáo này có thể bao gồm báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT), báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) và các báo cáo khác liên quan đến thuế.

Kiểm tra và giám sát tuân thủ thuế:

 • Kế toán thuế phải kiểm tra và giám sát tuân thủ các quy định liên quan đến thuế trong doanh nghiệp.
 • Điều này bao gồm việc xem xét các hợp đồng, giao dịch và thông tin tài chính để đảm bảo rằng doanh nghiệp không vi phạm các quy định về thuế.

Tư vấn và hỗ trợ về thuế:

 • Kế toán thuế cũng có vai trò tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiểu và áp dụng các quy định về thuế.
 • Họ có thể cung cấp thông tin về các biện pháp giảm thiểu thuế và các quy định mới nhất liên quan đến thuế.

Nhiệm vụ

Xác định các khoản thuế phải trả:

 • Kế toán thuế phải xác định các khoản thuế mà doanh nghiệp phải trả dựa trên thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và các yếu tố khác liên quan đến thuế.

Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế:

 • Kế toán thuế phải chuẩn bị tờ khai thuế dựa trên thông tin đã xác định, sau đó nộp tờ khai này cho cơ quan chức năng.

Kiểm tra và giám sát tuân thủ thuế:

 • Kế toán thuế phải kiểm tra và giám sát tuân thủ các quy định liên quan đến thuế trong doanh nghiệp.
 • Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp không vi phạm các quy định về thuế.

Giải quyết tranh chấp liên quan đến thuế:

 • Khi có tranh chấp liên quan đến thuế, kế toán thuế có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp này, bao gồm việc tham gia vào cuộc kiểm tra hoặc thương lượng với cơ quan chức năng.
Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Chức năng

Ghi nhận và phân loại các giao dịch tài chính

 • Kế toán tổng hợp có trách nhiệm ghi nhận và phân loại các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
 • Điều này bao gồm việc xác định và ghi nhận các khoản thu, chi, thuế, lãi và các khoản phát sinh khác.
 • Qua việc phân loại giao dịch, kế toán tổng hợp giúp định rõ các tài khoản tài chính và thuế phải trả.

Xử lý và kiểm soát dữ liệu tài chính

 • Kế toán tổng hợp có trách nhiệm xử lý và kiểm soát dữ liệu tài chính của doanh nghiệp.
 • Điều này bao gồm việc kiểm tra tính chính xác của các số liệu, phòng ngừa sai sót và gian lận, và duy trì sự minh bạch trong quá trình ghi nhận và xử lý dữ liệu.

Phân tích và báo cáo thông tin tài chính

 • Một trong những chức năng quan trọng nhất của kế toán tổng hợp là phân tích và báo cáo thông tin tài chính.
 • Kế toán tổng hợp phân tích số liệu tài chính để đưa ra những thông tin quan trọng về tình hình kinh doanh của công ty.
 • Bằng cách làm điều này, kế toán tổng hợp giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về hiệu suất hoạt động của công ty và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Nhiệm vụ

Chuẩn bị báo cáo tài chính

 • Một trong những nhiệm vụ chính của kế toán tổng hợp là chuẩn bị báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm.
 • Báo cáo tài chính cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty, bao gồm các số liệu về thu nhập, chi phí, lợi nhuận và tài sản.
 • Bằng cách chuẩn bị và cung cấp báo cáo tài chính, kế toán tổng hợp giúp các bên liên quan (như cổ đông, ngân hàng và nhà đầu tư) hiểu rõ về sự phát triển và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch nguồn lực tài chính

 • Kế toán tổng hợp có vai trò tham gia vào quá trình lập kế hoạch nguồn lực tài chính của công ty.
 • Điều này bao gồm việc dự báo thu nhập và chi phí, xác định nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng mục tiêu kinh doanh và đưa ra các giải pháp để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Quản lý rủi ro tài chính

 • Kế toán tổng hợp có trách nhiệm quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.
 • Điều này bao gồm việc xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hoạt động kinh doanh, đưa ra biện pháp để giảm thiểu rủi ro này và theo dõi hiệu quả của các biện pháp đã áp dụng.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.