Các phương pháp kế toán phổ biến hiện nay

Phương pháp kế toán phổ biến

Phương pháp kế toán là gì

Phương pháp kế toán là cách thức và quy trình ghi chép, phân loại, xử lý, thu thập, phân tích và hệ thống hóa dữ liệu tài chính của doanh nghiệp

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Ý nghĩa

Phương pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định, kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính của một công ty.

Dưới đây là một số ý nghĩa chính của việc tổng hợp và cân đối trong kế toán:

Xác định tình hình tài chính

 • Cho phép công ty xác định tình hình tài chính hiện tại của mình thông qua việc tổng hợp các thông tin từ các giao dịch kinh tế.
 • Bằng cách này, công ty có thể biết được tổng giá trị của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận hoặc lỗ ròng.

Kiểm soát thông tin kế toán

 • Giúp kiểm soát tính chính xác và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin kế toán.
 • Qua việc cân đối số liệu tài chính, công ty có thể phát hiện và chỉnh sửa những sai sót hoặc lỗi trong các báo cáo tài chính.
 • Điều này làm tăng độ tin cậy của thông tin kế toán và giúp người quản lý công ty ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả.

Báo cáo tài chính

 • Là cơ sở để công ty có thể tạo ra các báo cáo tài chính.
 • Các báo cáo này bao gồm báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả, báo cáo vốn chủ sở hữu và báo cáo lợi nhuận hoặc lỗ ròng.
 • Nhờ vào việc tổng hợp và cân đối, các báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty và giúp người dùng thông tin kế toán hiểu rõ về công ty.

Cách thực hiện

Phương pháp này được thực hiện theo các bước sau:

Thu thập thông tin

 • Bước đầu tiên là thu thập thông tin từ các giao dịch kinh tế của công ty.
 • Thông tin này bao gồm các hóa đơn, biên lai, phiếu thu, phiếu chi, sổ sách, v.v. Điều quan trọng là thu thập được tất cả các thông tin cần thiết để tổng hợp và cân đối.

Phân loại thông tin

 • Sau khi thu thập thông tin, các giao dịch kinh tế được phân loại theo các khoản mục khác nhau như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, v.v.
 • Việc phân loại này giúp xác định rõ ràng từng khoản mục trong quá trình tổng hợp và cân đối.

Tổng hợp số liệu

 • Sau khi phân loại thông tin, các số liệu từ các khoản mục khác nhau được tổng hợp lại thành các báo cáo riêng biệt như báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả, báo cáo vốn chủ sở hữu, v.v.
 • Việc tổng hợp này giúp công ty có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình.

Cân đối số liệu

 • Sau khi tổng hợp số liệu, công ty tiến hành cân đối số liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin kế toán.
 • Công ty so sánh số liệu trong các báo cáo khác nhau để xác minh tính chính xác và khớp lệch (nếu có).
 • Nếu có khớp lệch, công ty sẽ điều chỉnh số liệu để cân đối.

Lập báo cáo tài chính

 • Cuối cùng, công ty lập các báo cáo tài chính dựa trên số liệu đã tổng hợp và cân đối.
 • Các báo cáo này có thể là báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả, báo cáo vốn chủ sở hữu, báo cáo lợi nhuận hoặc lỗ ròng, v.v.
 • Đồng thời cũng cho phép công ty thông báo thông tin kế toán về tình hình tài chính hiện tại.
Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Ưu điểm

Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm cho doanh nghiệp:

Tăng tính chính xác của thông tin kế toán

 • Việc tổng hợp và cân đối giúp kiểm soát tính chính xác của thông tin kế toán.
 • Công ty có thể phát hiện và chỉnh sửa những sai sót hoặc lỗi trong quá trình này để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

Kiểm soát rủi ro trong kế toán

 • Phương pháp này giúp công ty kiểm soát rủi ro liên quan đến thông tin kế toán.
 • Bằng việc tổng hợp và cân đối số liệu, công ty có thể phát hiện những sai sót hoặc gian lận trong thông tin kế toán.

Tạo ra báo cáo tài chính đáng tin cậy

 • Phương pháp tổng hợp và cân đối làm cho các báo cáo tài chính của công ty trở nên đáng tin cậy.
 • Các báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty và giúp người dùng thông tin kế toán hiểu rõ về công ty.

Hạn chế

Bên cạnh ưu điểm, phương pháp này cũng có những hạn chế như sau:

Đòi hỏi sự kiên nhẫn và chi tiết

 • Việc thực hiện phương pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn và chi tiết từ những người thực hiện.
 • Phải thu thập thông tin chi tiết từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phải phân loại và tổng hợp số liệu một cách chính xác.

Đòi hỏi kiến thức sâu sắc về kế toán

 • Để thực hiện phương pháp này một cách hiệu quả, người thực hiện cần có kiến thức về kế toán và quy trình tổng hợp/cân đối số liệu.
 • Điều này có thể là một rào cản cho những doanh nghiệp không có nguồn lực hoặc không có nhân viên có kiến thức về kế toán.
Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán

Ý nghĩa

Phương pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận thông tin tài chính của một doanh nghiệp.

Dưới đây là những ý nghĩa chính của chứng từ kế toán:

Minh bạch và chính xác:

 • Chứng từ kế toán giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc ghi nhận thông tin tài chính.
 • Các chứng từ này cung cấp bằng chứng về các giao dịch kinh tế đã diễn ra và giúp đối chiếu với các giao dịch đã được thực hiện.

Kiểm soát:

 • Chứng từ kế toán giúp kiểm soát các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
 • Bằng cách yêu cầu việc lập chứng từ cho mỗi giao dịch, người quản lý có thể theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính một cách hiệu quả.

Căn cứ cho phân tích và đánh giá:

 • Chứng từ kế toán cung cấp dữ liệu cho quá trình phân tích, đánh giá và định giá tài sản, nguồn lực và hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.
 • Nhờ có chứng từ, người quản lý có thể xem xét chi tiết các giao dịch và hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty.

Hỗ trợ kiểm toán:

 • Chứng từ kế toán là một phần quan trọng trong quá trình kiểm toán.
 • Những chứng từ này cung cấp bằng chứng về sự tồn tại và tính hợp lý của các giao dịch tài chính.
 • Điều này giúp kiểm toán viên xác nhận tính chính xác và minh bạch của thông tin được ghi nhận.

Cách ghi nhận thông qua chứng từ

Quá trình ghi nhận thông tin tài chính qua chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:

Xác định loại chứng từ:

 • Đầu tiên, người quản lý cần xác định loại chứng từ phù hợp cho mỗi giao dịch tài chính.
 • Các loại chứng từ phổ biến bao gồm hóa đơn, biên lai, phiếu thu/chi, sổ nhật ký, sổ cái, báo cáo tài chính, v.v.

Mô tả chi tiết giao dịch:

 • Sau khi xác định loại chứng từ, người quản lý cần mô tả chi tiết về giao dịch được thực hiện.
 • Thông tin này bao gồm ngày tháng, số tiền, đối tượng liên quan và mô tả về nội dung của giao dịch.

Lập chứng từ:

 • Tiếp theo, người quản lý sẽ lập chứng từ dựa trên thông tin đã xác định ở bước trước.
 • Chứng từ này phải bao gồm các thông tin cần thiết để xác định và phân loại giao dịch tài chính.

Ghi nhận vào sổ sách:

 • Sau khi lập chứng từ, người quản lý sẽ ghi nhận thông tin từ chứng từ vào sổ sách kế toán của công ty.
 • Các sổ sách này có thể bao gồm sổ nhật ký, sổ cái và các báo cáo tài chính.

Lưu trữ và bảo quản:

 • Cuối cùng, người quản lý cần lưu trữ và bảo quản các chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Việc này đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng tra cứu thông tin trong tương lai.

Ưu điểm

Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm cho doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng:

Minh bạch và chính xác:

 • Chứng từ kế toán giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc ghi nhận thông tin tài chính.
 • Điều này giúp người quản lý và các bên liên quan hiểu rõ về hoạt động tài chính của công ty.

Kiểm soát:

 • Chứng từ kế toán giúp kiểm soát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Điều này giúp ngăn ngừa sự vi phạm và lỗ hổng trong quy trình kế toán.

Định giá và ra quyết định:

 • Chứng từ kế toán cung cấp căn cứ cho việc định giá tài sản, nguồn lực và hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.
 • Thông qua phân tích các chứng từ, người quản lý có thể ra quyết định thông minh về chiến lược kinh doanh và đầu tư.

Hỗ trợ kiểm toán:

 • Chứng từ kế toán là một phần quan trọng trong quá trình kiểm toán.
 • Nhờ có chứng từ rõ ràng và minh bạch, công ty có thể vượt qua quá trình kiểm toán một cách dễ dàng.

Tra cứu thông tin:

 • Các chứng từ kế toán được lưu trữ và bảo quản theo quy định.
 • Điều này giúp công ty tra cứu thông tin một cách nhanh chóng khi cần thiết.

Hạn chế

Mặc dù có nhiều ưu điểm, phương pháp cũng tồn tại một số hạn chế sau:

Phức tạp:

 • Quá trình xác định, lập và ghi nhận thông tin thông qua chứng từ kế toán có thể rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.
 • Điều này đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn từ người thực hiện.

Chi phí:

 • Việc duy trì hệ thống quản lý và lưu trữ các chứng từ kế toán có thể đòi hỏi chi phí cao cho doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, việc thuê nhân viên có kiến thức về kế toán để thực hiện công việc liên quan cũng tiêu tốn nguồn lực.

Rủi ro về sai sót:

 • Trong quá trình xử lý thông tin qua các chứng từ, có khả năng xảy ra sai sót hoặc hàng loạt sai sót khiến thông tin không được chính xác.
 • Điều này có thể ảnh hưởng đến sự minh bạch và tin cậy của thông tin tài chính.

Thời gian tra cứu:

 • Trong khi việc tra cứu thông tin qua các chứng từ có thể nhanh chóng, nhưng trong một số trường hợp, việc tìm kiếm thông tin cụ thể có thể mất nhiều thời gian.
Phương pháp tính giá

Phương pháp tính giá

Ý nghĩa

Tính giá trong kế toán có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ý nghĩa chính của việc này:

Xác định giá trị tài sản

 • Giúp xác định giá trị của tài sản mà doanh nghiệp sở hữu.
 • Việc này rất quan trọng để định giá cho việc mua bán, sử dụng tài sản, cũng như để xác định giá trị ròng của doanh nghiệp.

Quản lý chi phí và lợi nhuận

 • Cung cấp thông tin về chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Điều này giúp doanh nghiệp có thể quản lý chi phí hiệu quả, tìm kiếm các cách để tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

Đưa ra quyết định kinh doanh

 • Cung cấp thông tin quan trọng để doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định kinh doanh một cách chính xác và có căn cứ.
 • Thông tin về giá thành sản phẩm, giá trị tài sản và lợi nhuận giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định về mua sắm, bán hàng, đầu tư và phát triển.

Cách thực hiện

Tính giá vốn hàng tồn kho

 • Phương pháp này dựa trên việc tính toán giá vốn của hàng tồn kho trong khoảng thời gian nhất định.
 • Để tính giá vốn hàng tồn kho, ta sử dụng công thức:
 • Giá vốn hàng tồn kho = Tổng giá trị nhập kho – Tổng giá trị xuất kho

Phương pháp tính giá trung bình

 • Phương pháp này tính toán giá trung bình của hàng tồn kho dựa trên công thức:
 • Giá trung bình = (Tổng giá trị nhập kho + Tổng giá trị xuất kho) / (Số lượng nhập kho + Số lượng xuất kho)

Phương pháp FIFO (First In First Out)

 • Phương pháp FIFO cho rằng hàng hóa được nhập vào trước cũng được xuất ra trước.
 • Điều này có nghĩa là hàng tồn kho được tính theo giá thành của các lô hàng nhập vào gần nhất.

Phương pháp LIFO (Last In First Out)

 • Ngược lại với FIFO, phương pháp LIFO cho rằng hàng hóa được nhập vào sau cùng sẽ được xuất ra trước.
 • Điều này có nghĩa là hàng tồn kho được tính theo giá thành của các lô hàng nhập vào gần đây nhất.

Phương pháp tiêu chuẩn

 • Phương pháp tiêu chuẩn dựa trên việc xác định một mức độ tiêu chuẩn cho các yếu tố chi phí như nguyên vật liệu, lao động và khấu hao.
 • Giá thành của sản phẩm được tính bằng cách so sánh thực tế với mức tiêu chuẩn đã đặt ra.

Ưu điểm

 • Dễ hiểu và áp dụng.
 • Phù hợp cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.
 • Cân nhắc được yếu tố thời gian.
 • Phù hợp cho các ngành hàng có biến động về giá thành.
 • Phù hợp cho các ngành hàng có ngày hết hạn sử dụng.
 • Phù hợp cho các ngành hàng có ngày hết hạn sử dụng.
 • Đưa ra mức độ tiêu chuẩn cho các yếu tố chi phí.
 • Dễ áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Hạn chế

 • Không xem xét các yếu tố khác như thời gian sử dụng và chất lượng.
 • Không phù hợp cho các ngành hàng có biến động cao về giá thành.
 • Không xem xét các yếu tố khác như chất lượng và nguyên liệu sử dụng.
 • Không xem xét yếu tố thời gian và chất lượng.
 • Không áp dụng được cho các ngành hàng không có ngày hết hạn sử dụng.
 • Không xem xét yếu tố thực tế.
 • Yêu cầu sự theo dõi và cập nhật liên tục.
Phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán

Ý nghĩa

Phương pháp này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một tổ chức.

Đầu tiên, nó giúp tổ chức thông tin tài chính, từ đó giúp cho việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thông qua việc ghi chép các giao dịch tài chính và phân loại chúng vào các tài khoản tương ứng, người quản lý có thể theo dõi được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định chiến lược.

Dựa trên dữ liệu kế toán, người quản lý có thể phân tích và đưa ra những quyết định hợp lý về vấn đề tài chính như đầu tư, mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh.

Cung cấp một bộ số liệu để thực hiện các báo cáo tài chính.

Nhờ vào việc ghi chép cẩn thận và phân loại các giao dịch, doanh nghiệp có thể tạo ra các báo cáo tài chính như báo cáo lợi nhuận, báo cáo tình hình tài sản và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các báo cáo này không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn đáng tin cậy khi cần liên hệ với các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng hoặc cơ quan thuế.

Cách hoạt động

Phương pháp tài khoản kế toán hoạt động dựa trên việc sử dụng các tài khoản để ghi chép các giao dịch tài chính.

Mỗi tài khoản đại diện cho một loại tài sản, nguồn vốn hoặc khoản thu chi cụ thể.

Các tài khoản được tổ chức thành một hệ thống được gọi là kế toán mục.

Khi có một giao dịch tài chính xảy ra trong doanh nghiệp, người kế toán sẽ ghi chép thông tin liên quan như ngày tháng giao dịch, mô tả giao dịch và số tiền liên quan.

Sau đó, người kế toán sẽ phân loại giao dịch vào các tài khoản tương ứng.

Ví dụ, nếu có một giao dịch mua hàng, số tiền liên quan sẽ được ghi vào tài khoản “Hàng tồn kho” và tài khoản “Nợ – Nhà cung cấp” sẽ được ghi nhận.

Quá trình này được lặp lại cho mỗi giao dịch tài chính và các số liệu cuối cùng sẽ được sử dụng để tạo ra các báo cáo tài chính.

Ưu điểm

Phương pháp này rất dễ hiểu và sử dụng

 • Bất kỳ người mới làm quen với kế toán cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được nguyên tắc và quy trình của phương pháp này.
 • Việc sử dụng các tài khoản giúp tổ chức thông tin theo từng loại tài sản hoặc nguồn vốn, làm cho việc tra cứu và phân tích trở nên đơn giản.

Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin

 • Phương pháp tài khoản kế toán đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tài chính.
 • Với việc ghi chép và phân loại cẩn thận, người quản lý có thể tin cậy vào số liệu kế toán để đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.

Thông tin dễ dàng kiểm tra

 • Các số liệu kế toán được tổ chức theo từng tài khoản, làm cho việc kiểm tra và xác minh thông tin trở nên dễ dàng hơn.
 • Người kiểm toán hoặc các bên liên quan có thể theo dõi từng giao dịch và kiểm tra tính chính xác của thông tin.

Cung cấp căn cứ cho quyết định kinh doanh

 • Cung cấp căn cứ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh thông qua việc thu thập và tổ chức thông tin tài chính.
 • Dựa trên số liệu kế toán, người quản lý có thể phân tích hiệu quả hoạt động, xác định mức độ lợi nhuận và đưa ra các chiến lược tiếp thị hoặc đầu tư.

Hạn chế

Giới hạn trong việc mô tả thực tế

 • Phương pháp tài khoản kế toán có giới hạn trong việc mô tả thực tế của một doanh nghiệp.
 • Các số liệu kế toán chỉ thể hiện một phần nhỏ của hoạt động và giá trị thực của công ty không thể được phản ánh đầy đủ.

Không hiệu quả trong việc xử lý thông tin phi tài chính

 • Phương pháp tài khoản kế toán chỉ áp dụng cho thông tin tài chính và không hiệu quả trong việc xử lý thông tin phi tài chính như thông tin về khách hàng, nhân viên hay quy trình sản xuất.

Tốn thời gian và công sức

 • Việc ghi chép và phân loại từng giao dịch trong phương pháp tài khoản kế toán yêu cầu sự cẩn thận và công sức cao từ người làm kế toán.
 • Điều này có thể làm giảm hiệu suất làm việc và tiềm ẩn rủi ro sai sót.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.