7 Nguyên tắc kế toán cơ bản ai cũng phải biết

Nguyên tắc kế toán cơ bản

Nguyên tắc kế toán là gì

Nguyên tắc kế toán là một tập hợp các quy tắc và quy định được thiết lập để hướng dẫn việc ghi nhận, phân loại và báo cáo thông tin tài chính.

Những quy định này giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Các nguyên tắc kế thường được phát triển và áp dụng theo các khung pháp lý và quy chuẩn kế toán của mỗi quốc gia.

Nhiệm vụ cơ bản

Xác định cơ sở hạch toán

Đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ sở hạch toán cho các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp.

Cơ sở hạch toán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, quy định nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính.

Việc xác định cơ sở hạch toán đúng đắn là cần thiết để cho phép kiểm soát và phân tích các hoạt động tài chính của tổ chức một cách hiệu quả.

Đảm bảo chính xác và minh bạch

Một trong những vai trò quan trọng nhất là đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc quy định giúp định rõ các quy tắc và tiêu chuẩn để kiểm soát, xác minh và ghi nhận thông tin tài chính một cách chính xác.

Điều này giúp người sử dụng thông tin tài chính có thể tin cậy vào tính đúng đắn của các con số được báo cáo.

Phân tích và dự báo

Nguyên tắc kế toán cung cấp một khung pháp lý để phân tích và dự báo hiệu quả về tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

Việc áp dụng các nguyên tắc quy định giúp tạo ra các thông tin tài chính rõ ràng và dễ hiểu, từ đó giúp nhà quản lý và các nhà đầu tư có thể phân tích và dự báo hiệu quả về hiệu suất tài chính, khả năng thanh khoản và tiềm năng phát triển của một công ty.

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quản lý

Không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phân tích hiệu quả, mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quản lý.

Việc tuân thủ các nguyên tắc kế toán giúp tổ chức tuân thủ các quy định về ghi chép, báo cáo và kiểm tra tài chính.

Điều này làm cho thông tin tài chính của doanh nghiệp trở nên tin cậy và đáng tin cậy cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, cơ quan thuế và các nhà đầu tư.

Nguyên tắc dồn tích

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Ý nghĩa

Nguyên tắc cơ sở dồn tích là một trong những nguyên tắc kế toán quan trọng nhất.

Nó đảm bảo rằng thông tin tài chính được thu thập và báo cáo một cách minh bạch và chính xác.

Ý nghĩa của nguyên tắc này có thể được thấy qua các điểm sau:

Minh bạch:

 • Đảm bảo rằng thông tin tài chính được thu thập và báo cáo một cách minh bạch.
 • Điều này giúp cho người đọc báo cáo tài chính có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Chính xác:

 • Đảm bảo rằng các số liệu được thu thập và báo cáo là chính xác.
 • Điều này giúp người sử dụng thông tin có thể dựa vào các số liệu này để đưa ra quyết định kinh doanh một cách chính xác.

Đối chiếu:

 • Giúp cho người thực hiện kế toán có thể kiểm tra và đối chiếu các số liệu.
 • Điều này giúp phát hiện và khắc phục các sai sót trong quá trình thu thập và báo cáo thông tin tài chính.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc cơ sở dồn tích, chúng ta cần tuân thủ các quy trình và quy định sau:

Thu thập thông tin:

 • Đầu tiên, chúng ta cần thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau như hóa đơn, biên lai, chứng từ giao dịch, v.v.
 • Đảm bảo rằng thông tin được thu thập một cách đầy đủ và chính xác.

Phân loại thông tin:

 • Tiếp theo, chúng ta cần phân loại thông tin theo các mục tiêu kế toán khác nhau như doanh thu, chi phí, tài sản, v.v.
 • Điều này giúp cho việc xử lý và báo cáo thông tin được thuận tiện hơn.

Ghi sổ kế toán:

 • Sau khi phân loại thông tin, chúng ta cần ghi sổ kế toán các số liệu vào các tài khoản tương ứng.
 • Đảm bảo rằng thông tin được ghi chính xác và theo quy định của hệ thống kế toán.

Kiểm tra và đối chiếu:

 • Cuối cùng, chúng ta cần kiểm tra và đối chiếu các số liệu trong báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 • Bất kỳ sai sót nào cũng cần được khắc phục và chỉnh sửa.

Ví dụ minh họa

Công ty ABC là một công ty sản xuất và bán hàng điện thoại di động.

Họ đã bán 100 chiếc điện thoại di động với giá 1.000.000 VND mỗi chiếc vào ngày 1/11/2023.

Công ty đã nhận được 50% số tiền từ khách hàng và cam kết giao hàng vào ngày 15/11/2023.

Vào ngày 15/1/2023, công ty đã giao hàng cho khách hàng và nhận số tiền còn lại.

 • Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, công ty ABC sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng khi đã cam kết giao hàng cho khách hàng và nhận được số tiền từ khách hàng.
 • Trong trường hợp này, công ty sẽ ghi nhận 50% doanh thu vào ngày 1/1/2023 khi khách hàng đã thanh toán 50% số tiền.
 • Còn lại 50% doanh thu sẽ được ghi nhận vào ngày 15/1/2023 khi công ty giao hàng và nhận số tiền còn lại từ khách hàng.

Việc áp dụng nguyên tắc cơ sở dồn tích trong ví dụ này giúp để đảm bảo rằng thông tin về doanh thu được ghi nhận một cách chính xác và minh bạch.

Nguyên tắc giá gốc

Nguyên tắc giá gốc

Ý nghĩa

Nguyên tắc giá gốc là một nguyên tắc cơ bản trong kế toán, nó cho phép doanh nghiệp xác định giá trị của tài sản và kết quả kinh doanh dựa trên giá trị gốc mà chúng được mua vào.

Ý nghĩa của nguyên tắc này là:

Xác định giá trị tài sản

 • Cho phép doanh nghiệp xác định giá trị của tài sản dựa trên giá trị ban đầu mà chúng được mua vào.
 • Điều này rất quan trọng để đánh giá và quản lý các tài sản của doanh nghiệp, từ đó giúp cải thiện quản lý và ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả.

Đo lường kết quả kinh doanh

 • Cho phép doanh nghiệp đo lường kết quả kinh doanh bằng cách so sánh giá trị thu nhập và chi phí dựa trên giá trị gốc của các hoạt động kinh doanh.
 • Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động và có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách phù hợp.

Cung cấp thông tin cho báo cáo tài chính

 • Nguyên tắc giá gốc là một nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng báo cáo tài chính.
 • Nó cung cấp thông tin về giá trị của các tài sản và nguồn vốn, từ đó giúp nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan khác có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc giá gốc doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và quy trình sau:

Ghi nhận giá trị gốc

 • Doanh nghiệp cần ghi nhận giá trị gốc của tài sản khi chúng được mua vào hoặc xây dựng.
 • Giá trị gốc bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các khoản phí khác liên quan.

Khấu hao

 • Sau khi ghi nhận giá trị gốc, doanh nghiệp cần khấu hao tài sản theo phương pháp và thời gian khấu hao được quy định.
 • Khấu hao là việc phân bổ giá trị của tài sản qua thời gian sử dụng để phản ánh việc sử dụng và mất giá trị của tài sản theo thời gian.

Đánh giá lại giá trị

 • Trong quá trình hoạt động, giá trị của tài sản có thể thay đổi do các yếu tố như sự mất giá, sự gia tăng giá trị hoặc các yếu tố khác.
 • Doanh nghiệp cần đánh giá lại giá trị của tài sản và điều chỉnh trong báo cáo tài chính.

Xử lý các khoản lỗ

 • Nếu giá trị thực của tài sản thấp hơn so với giá trị gốc, doanh nghiệp cần xử lý khoản lỗ này trong báo cáo tài chính.
 • Việc này có thể làm bằng cách khấu hao thêm hoặc xử lý qua các khoản lỗ tích luỹ.

Ví dụ thực tế

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc giá gốc và cách áp dụng trong thực tế, dưới đây là một ví dụ minh họa:

 • Giả sử công ty ABC mua một máy in với giá 100 triệu đồng vào thời điểm 1/1/2020.
 • Máy in này có tuổi thọ dự kiến là 5 năm và không có giá trị sau khi hết tuổi thọ.
 • Theo nguyên tắc giá gốc, công ty ABC sẽ ghi nhận máy móc này với giá trị gốc là 100 triệu đồng.
 • Trong suốt 5 năm sử dụng, công ty ABC sẽ khấu hao máy móc này theo phương pháp khấu hao thuộc tính với tỷ lệ 20% mỗi năm.
 • Do đó, công ty ABC sẽ khấu hao máy móc này với tỷ lệ 20 triệu đồng mỗi năm
 • Sau khi khấu hao trong 5 năm, máy móc không còn giá trị.
 • Tại thời điểm cuối năm thứ 5, công ty ABC sẽ xử lý máy móc này trong báo cáo tài chính.
Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Ý nghĩa

Nguyên tắc hoạt động liên tục là một nguyên tắc cốt lõi trong kế toán, nhằm đảm bảo rằng quá trình ghi nhận và báo cáo thông tin tài chính diễn ra một cách liên tục và không bị gián đoạn.

Nguyên tắc này được thiết lập để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu kế toán, từ quá trình ghi nhận đến báo cáo cuối kỳ.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục trong quá trình kế toán, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy trình và quy định đã được thiết lập.

Dưới đây là một số cách áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục:

Thiết lập hệ thống ghi nhận thông tin tài chính

 • Một trong những yếu tố quan trọng để áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục là thiết lập một hệ thống ghi nhận thông tin tài chính hiệu quả.
 • Hệ thống này cần đảm bảo rằng mọi giao dịch được ghi nhận theo đúng quy trình và thời gian.

Kiểm soát nội bộ

 • Nguyên tắc hoạt động liên tục cũng yêu cầu sự kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán.
 • Các doanh nghiệp cần thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ như kiểm tra giao dịch, phân loại, và báo cáo để ngăn chặn các sai sót và gian lận.

Đảm bảo tính xác thực của dữ liệu

 • Để áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục, các doanh nghiệp cần đảm bảo tính xác thực của dữ liệu kế toán.
 • Điều này có thể được đạt được thông qua việc sử dụng phần mềm kế toán hiện đại, kiểm tra và cân nhắc lại thông tin trước khi tiến hành ghi nhận và báo cáo.

Ví dụ thực tế

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc hoạt động liên tục, hãy xem qua một ví dụ thực tế:

Ví dụ: Công ty ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh hàng hóa.

Hàng hóa của công ty được nhập từ các nhà cung cấp và sau đó được bán cho khách hàng.

Khi áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục, công ty ABC sẽ có các quy trình sau:

Quá trình nhập hàng:

 • Khi hàng hóa được nhập từ các nhà cung cấp, công ty ABC sẽ kiểm tra tính chính xác của số lượng, giá trị và chất lượng hàng hóa.
 • Sau đó, công ty sẽ ghi nhận thông tin về giao dịch này vào hệ thống kế toán trong thời gian ngắn nhất.

Quá trình bán hàng:

 • Khi có khách hàng mua hàng, công ty ABC sẽ ghi nhận thông tin về giao dịch này vào hệ thống kế toán.
 • Quá trình này sẽ được thực hiện một cách liên tục để đảm bảo tính chính xác và không bị gián đoạn.

Quá trình lưu trữ và báo cáo:

 • Công ty ABC sẽ lưu trữ thông tin kế toán theo một cách có tổ chức và dễ dàng truy xuất.
 • Thông tin này sẽ được sử dụng để tạo ra các báo cáo tài chính thường xuyên, giúp công ty có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh.
Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc nhất quán

Ý nghĩa

Nguyên tắc nhất quán là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong lĩnh vực kế toán.

Nó đảm bảo rằng các thông tin tài chính được ghi nhận và báo cáo một cách nhất quán giữa các giai đoạn, từ quá trình ghi nhận thông tin đến quá trình báo cáo.

Khi các thông tin tài chính được ghi nhận và báo cáo theo cách nhất quán, người quản lý và các bên liên quan có thể dễ dàng hiểu và so sánh dữ liệu tài chính của các giai đoạn khác nhau.

Điều này rất hữu ích để đưa ra các quyết định quản lý thông minh và hiệu quả.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc kế toán nhất quán, các tổ chức cần tuân thủ một số quy tắc và qui trình kế toán.

Dưới đây là một số cách áp dụng nguyên tắc này:

Thiết lập hệ thống ghi chú giữa các khoản thu, chi và sự thay đổi vốn

 • Một trong những cách đơn giản để áp dụng nguyên tắc kế toán nhất quán là thiết lập một hệ thống ghi chú giữa các khoản thu, chi và sự thay đổi vốn.
 • Điều này đảm bảo rằng mọi sự thay đổi trong tài sản, nợ và vốn được ghi nhận và phản ánh đúng trong sổ sách.

Tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán

 • Để đạt được sự nhất quán trong thông tin tài chính, các doanh nghiệp cần tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế như Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IAS) hoặc Tiêu chuẩn Kế toán Quốc gia (VAS).
 • Các tiêu chuẩn này đã được phát triển để đảm bảo rằng thông tin tài chính được ghi nhận và báo cáo theo cách nhất quán và minh bạch.

Xác định cách tính toán và ghi nhận các khoản thu, chi

 • Một yếu tố quan trọng trong việc áp dụng nguyên tắc kế toán nhất quán là xác định cách tính toán và ghi nhận các khoản thu, chi.
 • Các công ty cần xác định các phương pháp tính toán và ghi nhận phù hợp với hoạt động của mình để đảm bảo tính nhất quán trong thông tin tài chính.

Kiểm tra nội bộ và kiểm toán

 • Để đảm bảo tính nhất quán trong thông tin tài chính, các doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra nội bộ và kiểm toán hành vi kế toán.
 • Điều này giúp xác minh rằng qui trình ghi nhận và báo cáo thông tin tài chính được thực hiện một cách chính xác và tuân thủ các nguyên tắc kế toán.

Ví dụ thực tế

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nguyên tắc kế toán nhất quán, hãy xem xét một ví dụ thực tế:

Công ty XYZ là một công ty sản xuất hàng điện tử.

Khi công ty này mua một máy móc mới với giá 10.000.000 VNĐ, nguyên tắc kế toán nhất quán yêu cầu công ty ghi nhận khoản chi tiêu này vào tài khoản “Máy móc” và trừ đi từ số tiền có sẵn trong tài khoản “Tiền mặt”.

Nếu công ty XYZ không tuân thủ nguyên tắc kế toán nhất quán, họ có thể lưu thông tin về khoản chi tiêu này ở nơi khác trong sổ sách hoặc không điều chỉnh số tiền trong tài khoản “Tiền mặt”.

Điều này sẽ làm cho thông tin tài chính không nhất quán và có thể gây ra sự hiểu lầm khi phân tích dữ liệu.

Nhờ áp dụng nguyên tắc kế toán nhất quán, công ty XYZ có thể đảm bảo rằng thông tin về chi tiêu máy móc mới được ghi nhận một cách chính xác và minh bạch trong sổ sách của họ.

Điều này giúp công ty hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình và đưa ra các quyết định quản lý thông minh.

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp

Ý nghĩa

Nguyên tắc phù hợp là nguyên tắc quan trọng giúp đảm bảo rằng các thông tin tài chính được ghi chép và báo cáo một cách chính xác và theo đúng quy định.

Điều này giúp người sử dụng thông tin tài chính có thể tin cậy vào tính minh bạch và đáng tin cậy của các báo cáo.

Nguyên tắc phù hợp còn giúp hạn chế các sai lệch và lạm phát thông tin tài chính.

Khi các giao dịch được ghi chép và báo cáo một cách chính xác, người quản lý có thể dễ dàng nhận biết và kiểm soát các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp hay cá nhân.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc phù hợp cần tuân thủ một số quy định và tiêu chuẩn sau:

Tuân thủ quy định pháp luật

 • Nguyên tắc phù hợp yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán.
 • Các doanh nghiệp và cá nhân phải tuân thủ Luật Kế toán và các quy định cụ thể khác về kế toán được áp dụng trong quốc gia của họ.
 • Việc tuân thủ các quy định pháp luật đảm bảo tính chính xác và phù hợp của thông tin tài chính.

Sử dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế

 • Các tiêu chuẩn kế toán quốc tế, chẳng hạn như Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IAS) hoặc Tiêu chuẩn Kế toán Quốc gia (GAAP), cũng được áp dụng để đảm bảo tính phù hợp của thông tin tài chính.
 • Việc sử dụng các tiêu chuẩn này giúp đồng nhất và chuẩn hóa các nguyên tắc kế toán trên toàn cầu.

Sử dụng các phương pháp kế toán chính xác

 • Nguyên tắc phù hợp yêu cầu sử dụng các phương pháp kế toán chính xác để ghi chép và báo cáo thông tin tài chính.
 • Các phương pháp này bao gồm phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận, giá trị còn lại và các vấn đề khác liên quan đến kế toán.

Đảm bảo tính minh bạch

 • Một yếu tố quan trọng của nguyên tắc phù hợp là tính minh bạch của thông tin tài chính.
 • Các doanh nghiệp và cá nhân cần công khai và tiết lộ thông tin tài chính một cách rõ ràng và minh bạch để người sử dụng thông tin có thể hiểu và đánh giá được tình hình tài chính.

Kiểm tra và giám sát

 • Nguyên tắc phù hợp cũng yêu cầu việc kiểm tra và giám sát quá trình kế toán để đảm bảo tính chính xác và phù hợp của thông tin tài chính.
 • Các doanh nghiệp và cá nhân cần có hệ thống kiểm tra nội bộ và kiểm toán ngoại bộ để xác minh tính đúng đắn của thông tin kế toán.

Ví dụ thực tế

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc phù hợp hãy xem xét một ví dụ thực tế:

Giả sử một công ty sản xuất muốn ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng.

Theo nguyên tắc phù hợp, công ty này cần áp dụng các tiêu chuẩn kế toán để xác định doanh thu từ việc bán hàng theo cách chính xác.

Công ty cần ghi nhận doanh thu chỉ khi hàng đã được giao cho khách hàng và giá trị của nó có thể được hoặc đã được xác định một cách rõ ràng.

Ngoài ra, công ty cần tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến kế toán, ví dụ như Luật Kế toán và Luật Thuế.

Công ty cần tổ chức kiểm tra nội bộ để đảm bảo rằng các giao dịch được ghi chép một cách chính xác và điều này giúp công ty có thể xác định thông tin minh bạch về doanh thu.

Trong trường hợp này, áp dụng nguyên tắc phù hợp trong kế toán giúp công ty có thể tổ chức quá trình ghi chép, phân loại và báo cáo doanh thu một cách chính xác, tin cậy và minh bạch.

Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng

Ý nghĩa

Nguyên tắc thận trọng có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Đây là nguyên tắc cơ bản được sử dụng để xác định các giá trị và sự kiện trong quá trình ghi nhận, đánh giá và trình bày thông tin kế toán.

Theo nguyên tắc thận trọng, các sự kiện và giá trị được xác định dựa trên các căn cứ và chứng cứ có sẵn, không dựa trên giả định hoặc ước lượng không chính xác.

Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định giá trị của tài sản, nợ phải và vốn chủ sở hữu.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc thận trọng, các công ty và tổ chức cần tuân thủ các quy định và quy trình kế toán chặt chẽ.

Các bước cụ thể để áp dụng nguyên tắc thận trọng bao gồm:

Xác định và thu thập thông tin liên quan

 • Đầu tiên, các công ty cần xác định và thu thập thông tin liên quan để có đủ căn cứ để xác định giá trị và sự kiện kế toán.
 • Thông tin này có thể bao gồm hóa đơn, hợp đồng, báo cáo từ các bộ phận khác trong công ty và thông tin từ các bên liên quan.

Phân loại thông tin kế toán

 • Sau khi thu thập thông tin, công ty cần phân loại thông tin theo các loại tài sản, nợ phải, vốn chủ sở hữu và các sự kiện kế toán khác.
 • Điều này giúp dễ dàng xác định giá trị và sự kiện kế toán cho từng loại.

Xác minh tính chính xác của thông tin

 • Các công ty cần xác minh tính chính xác của thông tin kế toán thông qua việc kiểm tra các chứng từ, so sánh với các hợp đồng và báo cáo khác, và đảm bảo rằng thông tin đã được ghi nhận chính xác và đầy đủ.

Áp dụng nguyên tắc thận trọng trong việc xác định giá trị

 • Khi xác định giá trị tài sản, nợ phải, vốn chủ sở hữu và các sự kiện kế toán khác, công ty cần áp dụng nguyên tắc thận trọng bằng cách sử dụng các căn cứ và chứng cứ có sẵn.
 • Công ty không nên dựa trên giả định hoặc ước lượng không chính xác để xác định giá trị.

Ghi nhận và công bố thông tin kế toán

 • Cuối cùng, sau khi xác định giá trị và sự kiện kế toán, công ty cần ghi nhận và công bố thông tin kế toán theo các quy định và quy trình kế toán.
 • Thông tin này cần được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết và công bằng để đảm bảo tính đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Ví dụ thực tế

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc thận trọng sau đây là một số ví dụ thực tế:

Xác định giá trị của tài sản

 • Một công ty muốn xác định giá trị của một máy móc mới mua.
 • Thay vì dựa vào ước lượng không chính xác từ nhân viên mua hàng, công ty nên sử dụng hóa đơn mua hàng để xác định giá trị chính xác của máy móc.

Xác nhận doanh thu

 • Một công ty đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho một khách hàng.
 • Thay vì ghi nhận doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ ngay lập tức, công ty nên chờ cho đến khi nhận được thanh toán hoặc có hóa đơn chính thức để đảm bảo tính chính xác của doanh thu.

Ghi nhận nguyên liệu tiêu hao

 • Một công ty sản xuất đã tiêu hao một số lượng nguyên liệu để sản xuất sản phẩm.
 • Thay vì dựa vào ước lượng không chính xác từ nhân viên sản xuất, công ty nên sử dụng các báo cáo sản xuất để xác định chính xác lượng nguyên liệu đã tiêu hao.

Xử lý các khoản phải thu không thu được

 • Một công ty đã ghi nhận một khoản phải thu từ một khách hàng.
 • Sau một thời gian, công ty nhận ra khách hàng không có khả năng thanh toán khoản nợ.
 • Thay vì tiếp tục ghi nhận khoản phải thu này trong báo cáo tài chính, công ty nên điều chỉnh lại thông tin để phản ánh danh sách khách hàng không thanh toán được.
Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc trọng yếu

Ý nghĩa

Nguyên tắc trọng yếu là những quy định và hướng dẫn cơ bản nhất mà các kế toán phải tuân thủ.

Đây là những nguyên tắc mang tính chất bắt buộc và không thể bỏ qua trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo thông tin tài chính.

Nguyên tắc trọng yếu đảm bảo rằng thông tin tài chính được ghi nhận một cách chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy.

Chúng cung cấp một khung công việc chung để các kế toán có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và theo đúng quy trình.

Dưới đây là một số ý nghĩa của nguyên tắc này:

 • Đảm bảo tính chính xác: Nguyên tắc trọng yếu giúp đảm bảo rằng thông tin tài chính được ghi nhận một cách chính xác, không bị sai sót hoặc lệch lạc. Điều này giúp xây dựng lòng tin cho các bên liên quan về sự minh bạch và đáng tin cậy của doanh nghiệp.
 • Tăng tính pháp lý: Tuân thủ nguyên tắc trọng yếu trong kế toán giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và tiến hành kiện tụng.
 • Cung cấp thông tin quản lý: Nguyên tắc trọng yếu đảm bảo rằng thông tin tài chính được ghi nhận và báo cáo một cách rõ ràng và dễ hiểu. Điều này giúp quản lý hiểu được hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định dựa trên các thông tin này.

Cách áp dụng

Để áp dụng nguyên tắc trọng yếu kế toán cần tuân thủ các quy định sau:

Nguyên tắc ghi nhận hợp lý

 • Nguyên tắc ghi nhận hợp lý yêu cầu các chuyên gia kế toán ghi nhận các giao dịch và sự kiện theo cách hợp lý và phù hợp với thực tế kinh doanh.
 • Việc ghi nhận hợp lý giúp đảm bảo rằng thông tin được phản ánh chính xác và khách quan.

Nguyên tắc phân loại hợp lý

 • Nguyên tắc phân loại hợp lý yêu cầu các kế toán phân loại các thông tin theo các danh mục phù hợp.
 • Việc phân loại hợp lý giúp tổ chức thông tin một cách có tổ chức và dễ dàng tra cứu.

Nguyên tắc kiểm soát nội bộ

 • Nguyên tắc kiểm soát nội bộ yêu cầu các chuyên gia kế toán thiết lập các quy trình kiểm soát để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin tài chính.
 • Việc thiết lập kiểm soát nội bộ giúp ngăn ngừa gian lận và sai sót trong quá trình ghi nhận và xử lý thông tin.

Ví dụ thực tế

Để minh họa cách áp dụng nguyên tắc trọng yếu hãy xem xét ví dụ sau:

Giả sử một công ty sản xuất và bán hàng điện thoại di động.

Công ty này đã bán một số điện thoại di động trong quý 1 của năm nay.

Để áp dụng nguyên tắc trọng yếu vào việc ghi nhận và phân loại doanh thu từ việc bán hàng, công ty phải tuân thủ các quy định sau:

Ghi nhận hợp lý:

 • Công ty phải ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng vào sổ sách theo giá trị thực của các sản phẩm đã được bán.
 • Nếu công ty đã bán 100 chiếc điện thoại di động với giá 10 triệu đồng mỗi chiếc, tổng doanh thu sẽ là 1 tỷ đồng.

Phân loại hợp lý:

 • Công ty phải phân loại doanh thu từ việc bán hàng vào danh mục “doanh thu” trong sổ sách.
 • Điều này giúp tổ chức thông tin một cách có tổ chức và dễ dàng tra cứu.

Kiểm soát nội bộ:

 • Công ty nên thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ để kiểm tra tính chính xác của thông tin doanh thu từ việc bán hàng.
 • Ví dụ, công ty có thể yêu cầu việc duyệt từ phía quản lý trước khi ghi nhận doanh thu vào sổ sách.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.